Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO COCHO

§ 1
Słownik pojęć:
1) Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego COCHO.
2) Program – program lojalnościowy COCHO, w którym uczestnictwo umożliwia skorzystanie z rabatów cen Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym.
3) Regulamin Sklepu Internetowego COCHO – regulamin określający zasady sprzedaży Towarów COCHO oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.cocho.pl. Regulamin Sklepu Internetowego COCHO dostępny jest pod adresem: www.cocho.pl/regulamin
4) Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.cocho.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary lub korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, określonych w niniejszym Regulaminie.
5) Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży na rzecz Klienta.
6) Konto - konto Klienta (profil Klienta) utworzone w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego COCHO.
7) Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonuje zakupów Towarów.
8) Koszyk - funkcjonalność (informatyczna) w Sklepie Internetowym, poprzez którą widoczne są Towary, które wybrał Klient w celu zakupu oraz inne dane dotyczące jego zamówienia takie jak: cena Towaru, ilość, wartość zamówienia oraz która umożliwia zmianę ww. informacje i dane.
9) Uczestnik Programu – Klient korzystający ze Sklepu Internetowego, który spełnia określone w niniejszym Regulaminie przesłanki uczestniczenia w Programie.
10) Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient, podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.

§ 2
Program
1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego COCHO („Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu rabatów.
2. Program jest organizowany i zarządzany przez Olgę Idzik wykonującą działalność gospodarczą pod firmą: COCHO concept Olga Idzik, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Wigury 21, 90-319 Łódź (przedsiębiorca), REGON 121474980, NIP 6282142799.
3. W ramach Programu za czynności określone w niniejszym Regulaminie Klientom Sklepu Internetowego zostaną przyznane rabaty.

§ 3
Uczestnicy
Uczestnikiem Programu może być Klient będący osobą fizyczną, który posiada Konto w Sklepie Internetowym.

§ 4
Przyznawanie rabatów
1. Klientom, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym, Organizator przyznaje rabaty na sprzedawane Klientowi Towary (rabaty cenowe).
2. Wysokość rabatu udzielonego na Towary objęte danym zamówieniem jest uzależniona od ogólnej wartości zakupów brutto (suma cen brutto) dokonanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia zamówienia.
3. Wysokość rabatu od wartości zakupów brutto oraz progi przyznania rabatów w poszczególnych wysokościach, określa tabela poniżej:

 

PRÓG RABATOWY PROCENT
1000.00 PLN 1 %
2000.00 PLN 2 %
3000.00 PLN 7 %
5000.00 PLN 10 %
7000.00 PLN 12 %
9000.00 PLN 15 %

 

4. Do ogólnej wartości zakupów brutto wlicza się tylko wartości brutto zamówień zrealizowanych, tzn. opłaconych i odebranych przez Klienta.
5. Do ogólnej wartości zakupów brutto nie wlicza się kosztów wysyłki poszczególnych zamówień oraz cen brutto Towarów sprzedanych danemu Klientowi a następnie przez niego zwróconych z jakiejkolwiek przyczyny na jakiejkolwiek podstawie prawnej (np. odstąpienie od umowy, wada Towaru).
6. W przypadku, gdy którekolwiek Towary objęte zamówieniami, których wartość wlicza się do ogólnej wartości zakupów brutto, zostały następnie wymienione na inne Towary, do ogólnej wartości zakupów brutto wlicza się cenę brutto Towarów, na które dokonano Klientowi wymiany.
7. Do ogólnej wartości zakupów brutto nie wlicza się wartości brutto zamówień zrealizowanych przez Klienta nieposiadającego Konta (bez rejestracji).
8. To samo zamówienie może być podstawą przyznania rabatu więcej niż jeden raz.
9. W przypadku, gdy na Towary objęte danym zamówieniem udzielono rabatu, przy ustalaniu ogólnej wartości zakupów brutto na potrzeby kolejnego rabatu uwzględnia się wartość tego zamówienia po rabacie.
10. Do ogólnej wartości zakupów brutto wlicza się ceny brutto Towarów sprzedanych Klientowi przez Sklep Internetowy w ramach wyprzedaży (opustów) z tym, że wówczas uwzględnia się ceny tych Towarów po opustach.
11. Rabat może być udzielony także na Towary będące przedmiotem wyprzedaży (opustów). W takim przypadku rabat związany z udziałem Klienta w niniejszym Programie udzielany jest od cen sprzedaży brutto po opuście.
12. W przypadku składania przez Klienta danego zamówienia w Sklepie Internetowym wysokość rabatu ustalana jest automatycznie.
13. Rabat przyznawany jest automatycznie i kwota rabatu jest odejmowana od wartości brutto danego Towarów objętych danym zamówieniem. Kwota rabatu jest widoczna jako osobna pozycja, przy finalizacji zamówienia.
14. Wartość przyznanego rabatu nie podlega wymianie na pieniądze.

15.W przypadku dokonania przez Uczestnika Programu zwrotu Towaru zgodnie z zasadami Regulaminu Sklepu Internetowego COCHO, zwrot kosztów Uczestnikowi Programu następuje zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu z uwzględnieniem niniejszego Programu tj. z uwzględnieniem przyznanego w ramach Programu rabatu w odniesieniu do każdego Towaru z osobna

§ 5
Wygaśnięcie rabatu
Udzielony rabat ulega wygaśnięciu w przypadku niedokonania przez Klienta zakupów Towarów w Sklepie Internetowym w okresie 12 miesięcy przed złożeniem danego zamówienia.

§ 6
Ustanie uczestnictwa w Programie
1. Klient przestaje być uczestnikiem Programu w przypadku usunięcia Konta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego.
2. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do wygaśnięcia przyznanej dotychczas wysokości rabatu. Jeżeli Klient będący Uczestnikiem Programu usunie Konto a następnie założy nowe Konto, nie będzie miał prawa do rabatu przyznanego na podstawie ogólnej wartości zakupów brutto dokonanych w czasie gdy Klient posiadał Konto, które zostało następnie usunięte.

§ 7
Reklamacje
1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących uczestnictwa w Programie lub przyznanego rabatu prosimy zgłaszać do Organizatora – na piśmie na adres: COCHO concept Olga Idzik, ul. Wigury 21, 90-319 Łódź lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.cocho.pl w zakładce „Kontakt”.
2. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania.

§ 8
Postanowienia końcowe
Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszego regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

§ 9
Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu. Warunki ogólne

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu („Uczestnik”). Państwa dane osobowe będą przetwarzane zzgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 10
Dane osobowe i cel ich przetwarzania
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Olga Idzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą COCHO CONCEPT OLGA IDZIK, ul. inż. pilota Wigury nr 21, 90-319 Łódź, posiadająca NIP: 6282142799,  REGON: 121474980.
2. Dla celów uczestniczenia w Programie konieczne jest podanie przez Klienta w Formularzu Rejestracji niezbędnych danych obejmujących: pełne imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
3. W Formularzu Rejestracji Klient może podać również dodatkowe dane (informacje) i wyrazić zgodę na przesyłanie Klientowi informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego lub adres email) - w takim przypadku dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach marketingowych.

4.Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta zarówno w przypadku Programu, jest zgoda Klienta tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych - art. 6 ust. 1 lit. f) wyżej wskazanego rozporządzenia.

5.Odbiorcami danych osobowych będą upoważnione przez Administratora osoby uczestniczące w realizowaniu przez Administratora Programu, w szczególności operatorzy płatności, dostawcy usług IT.

6.Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ewentualnie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży. 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych,  dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy lub do złożenia sprzeciwu lub do cofnięcia zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie wpływać  na zgodność                    z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo             do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8.Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9. Dane osobowe Klienta przekazane przez Klienta w ramach Programu, mogą być przekazywane do państw trzecich w związku ze stosowanymi rozwiązaniami technicznymi. W przypadku wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

10.Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność uczestnictwa przez Klienta w Programie lub otrzymywania informacji handlowej, o jakiej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

 

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, zwracany Towar powinien być opatrzony metką z nazwa Sprzedawcy wszytą na wierzchniej stronie Towaru.

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarkiX