Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO COCHO

§ 1
Słownik pojęć:
1) Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego COCHO.
2) Program – program lojalnościowy COCHO, w którym uczestnictwo umożliwia skorzystanie z rabatów cen Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym.
3) Regulamin Sklepu Internetowego COCHO – regulamin określający zasady sprzedaży Towarów COCHO oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.cocho.pl. Regulamin Sklepu Internetowego COCHO dostępny jest pod adresem: www.cocho.pl/regulamin
4) Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.cocho.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary lub korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, określonych w niniejszym Regulaminie.
5) Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży na rzecz Klienta.
6) Konto - konto Klienta (profil Klienta) utworzone w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego COCHO.
7) Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonuje zakupów Towarów.
8) Koszyk - funkcjonalność (informatyczna) w Sklepie Internetowym, poprzez którą widoczne są Towary, które wybrał Klient w celu zakupu oraz inne dane dotyczące jego zamówienia takie jak: cena Towaru, ilość, wartość zamówienia oraz która umożliwia zmianę ww. informacje i dane.
9) Uczestnik Programu – Klient korzystający ze Sklepu Internetowego, który spełnia określone w niniejszym Regulaminie przesłanki uczestniczenia w Programie.
10) Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient, podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.

§ 2
Program
1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego COCHO („Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu rabatów.
2. Program jest organizowany i zarządzany przez Olgę Idzik wykonującą działalność gospodarczą pod firmą: COCHO concept Olga Idzik, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Wigury 21, 90-319 Łódź (przedsiębiorca), REGON 121474980, NIP 6282142799.
3. W ramach Programu za czynności określone w niniejszym Regulaminie Klientom Sklepu Internetowego zostaną przyznane rabaty.

§ 3
Uczestnicy
Uczestnikiem Programu może być Klient będący osobą fizyczną, który posiada Konto w Sklepie Internetowym.

§ 4
Przyznawanie rabatów
1. Klientom, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym, Organizator przyznaje rabaty na sprzedawane Klientowi Towary (rabaty cenowe).
2. Wysokość rabatu udzielonego na Towary objęte danym zamówieniem jest uzależniona od ogólnej wartości zakupów brutto (suma cen brutto) dokonanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia zamówienia.
3. Wysokość rabatu od wartości zakupów brutto oraz progi przyznania rabatów w poszczególnych wysokościach, określa tabela poniżej:

 

PRÓG RABATOWY PROCENT
1000.00 PLN 1 %
2000.00 PLN 2 %
3000.00 PLN 7 %
5000.00 PLN 10 %
7000.00 PLN 12 %
9000.00 PLN 15 %

 

4. Do ogólnej wartości zakupów brutto wlicza się tylko wartości brutto zamówień zrealizowanych, tzn. opłaconych i odebranych przez Klienta.
5. Do ogólnej wartości zakupów brutto nie wlicza się kosztów wysyłki poszczególnych zamówień oraz cen brutto Towarów sprzedanych danemu Klientowi a następnie przez niego zwróconych z jakiejkolwiek przyczyny na jakiejkolwiek podstawie prawnej (np. odstąpienie od umowy, wada Towaru).
6. W przypadku, gdy którekolwiek Towary objęte zamówieniami, których wartość wlicza się do ogólnej wartości zakupów brutto, zostały następnie wymienione na inne Towary, do ogólnej wartości zakupów brutto wlicza się cenę brutto Towarów, na które dokonano Klientowi wymiany.
7. Do ogólnej wartości zakupów brutto nie wlicza się wartości brutto zamówień zrealizowanych przez Klienta nieposiadającego Konta (bez rejestracji).
8. To samo zamówienie może być podstawą przyznania rabatu więcej niż jeden raz.
9. W przypadku, gdy na Towary objęte danym zamówieniem udzielono rabatu, przy ustalaniu ogólnej wartości zakupów brutto na potrzeby kolejnego rabatu uwzględnia się wartość tego zamówienia po rabacie.
10. Do ogólnej wartości zakupów brutto wlicza się ceny brutto Towarów sprzedanych Klientowi przez Sklep Internetowy w ramach wyprzedaży (opustów) z tym, że wówczas uwzględnia się ceny tych Towarów po opustach.
11. Rabat może być udzielony także na Towary będące przedmiotem wyprzedaży (opustów). W takim przypadku rabat związany z udziałem Klienta w niniejszym Programie udzielany jest od cen sprzedaży brutto po opuście.
12. W przypadku składania przez Klienta danego zamówienia w Sklepie Internetowym wysokość rabatu ustalana jest automatycznie.
13. Rabat przyznawany jest automatycznie i kwota rabatu jest odejmowana od wartości brutto danego Towarów objętych danym zamówieniem. Kwota rabatu jest widoczna jako osobna pozycja, przy finalizacji zamówienia.
14. Wartość przyznanego rabatu nie podlega wymianie na pieniądze.

§ 5
Wygaśnięcie rabatu
Udzielony rabat ulega wygaśnięciu w przypadku niedokonania przez Klienta zakupów Towarów w Sklepie Internetowym w okresie 12 miesięcy przed złożeniem danego zamówienia.

§ 6
Ustanie uczestnictwa w Programie
1. Klient przestaje być uczestnikiem Programu w przypadku usunięcia Konta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego.
2. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do wygaśnięcia przyznanej dotychczas wysokości rabatu. Jeżeli Klient będący Uczestnikiem Programu usunie Konto a następnie założy nowe Konto, nie będzie miał prawa do rabatu przyznanego na podstawie ogólnej wartości zakupów brutto dokonanych w czasie gdy Klient posiadał Konto, które zostało następnie usunięte.

§ 7
Reklamacje
1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących uczestnictwa w Programie lub przyznanego rabatu prosimy zgłaszać do Organizatora – na piśmie na adres: COCHO concept Olga Idzik, ul. Wigury 21, 90-319 Łódź lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.cocho.pl w zakładce „Kontakt”.
2. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania.

§ 8
Postanowienia końcowe
Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszego regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

§ 9
Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu. Warunki ogólne

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu („Uczestnik”). Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”).

§ 10
Dane osobowe i cel ich przetwarzania
1. Dla celów uczestniczenia w Programie konieczne jest podanie przez Klienta w Formularzu Rejestracji niezbędnych danych obejmujących: pełne imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
2. W Formularzu Rejestracji Klient może podać również dodatkowe dane (informacje) i wyrazić zgodę na przesyłanie Klientowi informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego lub adres email).
3. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych.